دانلود رایگان پروژه.پایان نامه و مقالات علمی

دانلود رایگان انواع پروژه . مقاله و پایان نامه

مجله IEEE SPECTRUM جولای 2013

جدیدترین نسخه مجله IEEE SPECTRUM که در جولای 2013 منتشر شده است.

این مجله شامل مباحث روز در خصوص مهندسی برق و کامپیوتر است.

...

فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 56


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
طبقه بندی: مقالات علمی، رشته مهندسی برق، رشته کامپیوتر،
برچسب ها:مجله IEEE SPECTRUM جولای 2013، مهندس جواد قربانی، دانلود رایگان پروژه،

[ سه شنبه 1392/11/29 ] [ 09:16 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


مجله IEEE SPECTRUM ژوئن 2013

یکی از جدیدترین نسخه‌های مجله IEEE SPECTRUM که در ژوئن 2013 منتشر شده است.

این مجله شامل مباحث روز در خصوص مهندسی برق و کامپیوتر است و به تمامی مهندسان این دو رشته که علاقمند به به روز شدن هستند، پیشنهاد می‌شود.

June 2013 شامل:

Cover Story | Green TechAgricultural Productivity Will Rise to the Challenge 30 May

Feature | GadgetsChef in a Box31 May

Feature | ComputingCreating Recipes with Artificial Intelligence31 May

Feature | EnergyEverything You Always Wanted to Know About Big Ag30 May

...

فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 84


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ دانلود رایگان پروژه

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ عمران
طبقه بندی: رشته مهندسی برق، رشته کامپیوتر، مجلات و ماهنامه ها،
برچسب ها:مجله IEEE SPECTRUM ژوئن 2013، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ سه شنبه 1392/11/22 ] [ 14:54 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


پروژه کارآفرینی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی

این پروژه ، می‌تواند مهارت‌های مورد نیاز را به صورت نسبی از نظر عملی و نظری در زمینه ی سیم پیچی ماشینهای الکتریکی را در خواننده ایجاد کند . و همچنین این طرح راه اندازی یک کار عملی به صورت ساده و محدود نشان میدهد . همچنین می‌توان با سیستم ماشینهای الکتریکی اعم از ژنراتور و موتور آشنا شد و دید که چگونه یک سیم پیچ گشتاور و برق تولید می‌کند و کارایی‌های فراوانی در کار و زندگی بشر دارد .از جمله هدف‌هایی که در این طرح مورد نظر است .

کارآفرینی : کار آفرینی در ایران مسئله ی بسیار مهمی‌است زیرا ایران از کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مهم تر از آن کشوری جوان است که برای پاسخگویی به تقاضای اشتغال جوانان نیازمند به کار آفرینی و ایجاد بازار کار قوی در کشور دارد که باتبع آن کم کم به سود آوری و تبدیل آن از یک کسب وکار کوچک به یک کسب کار بزرگ در آینده خواهد شد . امیدوارم یک مطلبی را اگر چه کوچک را به خوانندگان در این پروژه بیفزاید.

فهرست :

 • پیشگفتار
 • فصل اول - کلیات طرح
 • تعریف موضوع
 • اهداف طرح
 • اهمیت و دلیل انتخاب طرح
 • موانع و محدودیت‌ها
 • تعریف واژه‌ها
 • روش‌های جمع آوری اطلاعات
 • تاریخچه ی موضوع
 • فصل دوم - پیشینه ی موضوع «مبانی نظری»
 • بخش اول اصول کار ماشینهای الکتریکی
 • بخش دوم – سیم پیچی ماشینهای الکتریکی
 • فصل سوم – نیازمنیهای طرح
 • نیازهای سازمانی
 • نیازهای غیر سازمانی
 • فصل چهارم - بر آورد مالی طرح
 • کل سرمایه ی مورد نیاز
 • فصل پنجم - خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها
 • خلاصه
 • نتیجه گیری
...
فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 45

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ دانلود رایگان پروژه

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ عمران

طبقه بندی: طرح توجیهی (کارآفرینی)، رشته مهندسی برق،
برچسب ها:دانلود رایگان پروژه، تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی، طرح توجیهی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی، پروژه کارآفرینی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی، مهندس جواد قربانی،

[ سه شنبه 1392/11/22 ] [ 08:57 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


مقاله تاسیسات برقی ساختمان

چکیده: ‫ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌـﯿﻦ‬ ‫ﮐﻪ دارای ﻣﺸﺨﺼﺼﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬‫ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﯾﮏ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒـﻊ‬ ‫واﺣﺪی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ واﺣﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﺣﻔﺎﺿﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎدی: ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﺎدی ﻓﻠﺰی و اﺟﺰای دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را‬ ‫ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد وﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮﻧﺪ.‬‫اﻟﮑﺘﺮود زﻣﯿﻦ: ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎدی ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑـﯽ‬ ‫ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﻮده وﺑﺎ آن اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮﻓـﯽ ﺑـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ‬‫ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﯿﺴﻨﻢ واز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺎﺑﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی ﻫـﺎدی‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﻨﺪ.‬

فهرست:

 • تاسیسات الکتریکی
 • مدار
 • بدنه هادی
 • الکترود زمین
 • جریان نشت در یک تاسیسات
 • کلید جداکننده
 • کلید قطع باز
 • فیوز
 • کنتور و تابلو توزیع
 • مشخصات منابع تغذیه
 • اجرای تاسیسات برقی
 • مقررات و استانداردهای تاسیسات
 • کابل ها
 • علائم و مشخصات انواع کابل
 • سیم کشی
 • پریزها
 • استاندارد شدت روشنایی داخلی
 • طرح سیستم برق خانه های مسکونی
 • علائم برقی
...
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: 34

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنیدطبقه بندی: تاسیسات برقی ساختمان، رشته مهندسی برق، رشته مهندسی عمران، مقالات علمی،
برچسب ها:مقاله، تاسیسات برقی ساختمان، رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 19:00 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


کتاب آموزشی تعمیرات و نگهداری سنتوم 3000 Final Maintenance

این کتاب دوره کامل تعمیرات و نگهداری سیستم کنترل گسترده صنعتی سنتوم 3000 (بعنوان مدیریت تجهیزات ابزاردقیق کارخانه) شامل:

 • 1- تاریخچه توسعه سیستم کنترل
 • 2- سخت افزار ایستگاه کنترل میدانی
 • 3- ماژول های گره ای و ورودی و خروجی
 • 4- تعمیرات ایستگاه کنترل میدانی
 • 5- تجهیزات جانبی HIS
 • 6- نصب و عیب یابی نرم افزار CS3000
فهرست:
 • A. مقدمه ای در خصوص سیستم کنترل فرایند
 • A1. کنترل فرایند توسط کنترلر ها
 • A2. توابع کنترل فرایند
 • A3. سیستم‌های کنترل فرایند
 • سیستم کنترل آنالوگ
 • سیستم کنترل دیجیتال
 • کنترل دیجیتال DDC-Direct
 • A4. تاریخچه توسعه سیستم کنترل
 • B. مرور کلی سیستم
 • B1. اجزای سیستم پایه DCS
 • B2. مؤلفه های سیستمی سیستم CS3000 R3
 • B2-1. اجزای سخت افزاری
 • B2-2 . اعضای ارتباطی
 • B3. ایستگاه واسط انسانی (HIS)
 • B4. ایستگاه کنترل میدانی
 • B4-1 . سخت افزار FCS
 • B5. شبکه
 • B6 . ظرفیت سیستم
 • B7. پیکربندی سخت افزار
 • B8. تمرین آزمایشگاهی B
 • B8-1. سؤالات
 • B8-2. تمرین
 • C. سخت افزار ایستگاه کنترل میدانی
 • C1 . پیکربندی KFCS
 • C2. توزیع برق دوگانه داخلی برای KFCS
 • C3. پیکربندی PFCD
 • C4 . اتصال کابل‌های گذرگاه به KFCS
 • C4-1 . اتصال کابل‌های V net
 • جایگزینی مجموعه رابط
 • C4-2 . قطع KFCS از V net
 • C4-3 . الصاق فیلترهای مهار کننده (هسته های فریتی )
 • مجموعه فیلتر جدا کننده
 • موقعیت‌ها برای الصاق فیلترهای مهار کننده
 • فرایند الصاق فیلترهای مهار کننده
 • C4-4. گراندینگ V Net
 • توجه
 • جاگذاری واحد گراند برای V net
 • C4-5. اتصال کابل‌های گذرگاه ESB
 • C4-6 . اتصال کابل‌های گذرگاه ER
 • C5 . اتصال کابل گذرگاه PFCD
 • C6. اتصال آداپتور گذرگاه کنترلی
 • C7. کارکردهای هر دستگاه در KFCS
 • C7-1. جعبه تقسیم‌های برق KFCS با کابین
 • جعبه تقسیم برق اصلی KFCS
 • جعبه تقسیم برق FCU برای KFCS
 • جعبه تقسیم‌های گره ای برق برای KFCS
 • C7-2. واحد برق  در FCU  KFCS
 • C7-3. واحد باطری در FCUدر KFCS
 • C7-4. کارت پردازشگر در FCU
 • چراغ‌های وضعیت
 • تنظیمات شماره دامنه و ایستگاه برای KFCS
 • C7-5 . کارت واسط گذرگاه ESB
 • چراغهای وضعیت
 • C7-6. واحد متصل کننده V net
 • چراغ‌های وضعیت
 • کلید ارتباط
 • C7-7. واحد متصل کننده گذرگاه EBS
 • چراغ‌های وضعیت
 • C8 . توابع هر واحد در PFCD
 • C8-1 . جعبه تقسیم برق PFCD
 • C8-2 . واحد  منبع تغذیه PFCD
 • C8-3. واحد باطری PFCD
 • مشخصات پشتیبانی گیری باطری
 • C8-4. کارت پردازشگر PFCD
 • چراغ‌های وضعیت
 • تنظیم شماره دامنه و ایستگاه برای KFCS
 • C8-5 . واحد متصل کننده گذرگاه کنترلی
 • چراغ‌های وضعیت
 • کلید ارتباط
 • C9. تمرین آزمایشگاهی C
 • C9-1. سؤالات
 • C9-2. تمرین
 • D. ماژول گره ای و ورودی / خروجی برای FCS
 • D1. گره در معماری FCS
 • D1-1. انواع و پیکربندی‌های واحدهای گره ای
 • D1-2. ماژول منبع تغذیه واحد گره ای
 • پایانه ورودی برق
 • LEDهای وضعیت
 • پایانه های کنترل
 • D1-3. ماژول اصلی واسط گذرگاه ER (EB401)
 • نمایشگر LED
 • D1-4. ماژول پیرو واسط گذرگاه ESB (SB401)
 • نمایشگر LED
 • تنظیم آدرس گره
 • D1-5. ماژول پیرو واسط گذرگاه ER (EB501)
 • نمایشگر LED
 • کلیدهای DIP تنظیم آدرس گذرگاه IP
 • تنظیم شماره گره
 • D . ماژول‌های ورودی / خروجی ( برای FIO)
 • ِD2-1 . انواع ماژول‌های ورودی / خروجی ( برای FIO)
 • D2-2 . محدودیت‌ها و پیشگیری‌های نصب برای FIO
 • محدودیت‌های نصب برای واحدهای گره ای
 • نصب ماژول‌های ورودی / خروجی دوگانه – اضافی
 • محدودیت‌های نصب برای ALR111 ، ALR121 و ALE111
 • محدودیت‌های نصب برای ALF111
 • حفاظت از شکاف‌های خالی
 • محدودیت‌های نصب تحت شرایط دمایی محیطی عملیات
 • دمای محیطی و محدودیت‌های عملیاتی گره های متحرک
 • تذکر هنگامی که EB401 در حالت پیکربندی تکی است
 • محدودیت‌ها در نصب AAT141 ( ورودی ترموکوپل )
 • موقعیت نصبی AAT141  در کابین ( صرفا  در صورت وجود گره)
 • موقعیت نصبی AAT141  در کابین (در صورتی که تجهیزات تولید کننده گرما وجود داشته باشند )
 • محدودیت‌ها در نصب AAT145(ورودی ترموکوپل ) و برد پایانه AET4D
 • D3. محفظه (Nest)  ماژول I/O برای PFCD
 • D3-1 . انواع محفظه های ماژول I/O برای PFCD
 • D3-2 . محدودیت‌های نصبی برای محفظه های PFCD
 • محدودیت‌های نصب هنگام بکار گیری ورودی ترموکوپل
 • D4 . ماژول‌های ورودی و خروجی برای PFCD
 • D5 . تمرین آزمایشگاهی D
 • D5-1 . سؤالات
 • D5-2 . تمرین
 • E . تعمیرات ایستگاه کنترل میدانی
 • E1 . اقدامات پیشگیری برای الکتریسیته ساکن
 • E2 . تعمیرات روزانه
 • E2-1 . بازرسی با بکارگیری پنجره نمایش وضعیت FCS
 • E2-2 . کنترل چراغ‌های نشانگر وضعیت
 • E3 . تعویض کارت‌ها یا دستگاه‌ها در KFCS
 • احتیاط :
 • E3-1 . تعویض یک کارت منبع تغذیه در KFCS
 • برای خارج کردن
 • برای نصب
 • E3-2 . تعویض یک کارت پردازشگر /واسط  گذرگاه ESB در KFCS
 • تعویض طی عملیات
 • برای خارج کردن :
 • برای نصب :
 • E3-3. قطعات تعویض اجباری در KFCS
 • E3-4 . تعویض فیلتر هوا در KFCS
 • E3-5. تعویض یک دستگاه  فن در KFCS
 • برای تعویض :
 • تعویض فن در یک دستگاه فن KFCS
 • E3-6. تعویض بسته باطری در KFCS
 • توجه
 • برای تعویض
 • مهم
 • E4. تعویض قطعات PFCD
 • E4-1 . فرایند تعویض منبع تغذیه
 • هشدار
 • خارج کردن
 • نصب
 • E4-2. فرایند تعویض کارت پردازشگر
 • خارج کردن
 • نصب
 • H4-3 . فرایند تعویض واحد باطری
 • خارج کردن
 • نصب
 • مهم
 • E4-4 . قطعات تعویضی دوره ای PFCD
 • E5 . تمرین آزمایشگاهی E
 • E5-1 . سؤالات
 • E5-2 . تمرین
 • F . تجهیزات جانبی HIS
 • F1 . صفحه کلید عملیاتی
 • F1-1 . اتصالات کابل صفحه کلید عملیاتی
 • F1-2 . قطعات تعویضی دوره ای برای صفحه کلید
 • F2. کارت واسط گذرگاه کنترلی
 • F2-1. صفحه جلوی کارت واسط گذرگاه کنترلی
 • F2-2 . نصب کارت واسط گذرگاه کنترلی در یک PC
 • فرایند نصب
 • F2-3 . اتصال کابل‌های گذرگاه کنترلی
 • F2-4 . تنظیم آدرس ایستگاه گذرگاه کنترلی
 • F2-5 . الصاق برچسب آدرس ایستگاه گذرگاه
 • F3. تمرین آزمایشگاهی  F
 • F3-1 . سؤالات
 • F3-2 . تمرین
 • G . نصب نرم افزار CS3000
 • G1 . فرایند کلی نصب
 • G2 . آیتم‌های نصب ویندوز
 • G2-1 . نام کامپیوتر ( نام ایستگاه )
 • G2-2 . آدرس IP
 • G2-3 . علامت زیر شبکه
 • G2-4 . رمز عبور مدیر
 • G2-5 . حساب‌های کاربری و رمزهای عبور CS3000
 • G3 . فرایند نصب ویندوز
 • G3-1 . تبدیل قالب FAT به قالب NTFS
 • G3-2 . اندازه فایل صفحه بندی حافظه مجازی
 • G3-3 . نصب چاپگر ( کنترل پانل )
 • G3-4 . تنظیم شبکه
 • G4. نصب نرم افزار سیستم
 • G4-1. گام اول : پیکربندی پیش از نصب
 • G4-2. گام دوم : نصب نرم افزار
 • G4-3. گام سوم : نصب سند الکترونیکی
 • G4-4گام چهارم : نصب مایکروسافت اکسل
 • G4-5 . گام پنجم : بکارگیری تابع OPC از طریق شبکه
 • G4-6. گام ششم : آغاز خودکار تابع عملیاتی و پایشی
 • G4-7 . تنظیم ورود خودکار به CS3000
 • G4-8 . گام هشتم : تغییر محیط میز کار
 • G4-9. گام نهم : بکارگیری صفحه کلید عملیاتی
 • G4-10 . گام دهم : راه اندازی یک PC نصبی بدون سازندگان سیستم
 • G5. پیکربندی ویندوز پس از نصب سیستم CS3000
 • G5-1 . حساب کاربر
 • G5-2 . تنظیم فونت
 • G5-3. تنظیم خصوصیات پانل ویندوز
 • G6. تهیه نسخه پشتیبان
 • G6-1 . تهیه نسخه پشتیبان از پوشه پروژه
 • G6-2. ایجاد دیسک‌های تعمیر ویندوز
 • G7. عیب یابی
 • G7-1 . مشکلات هنگام نصب درایور گذرگاه کنترلی
 • G7-2. خرابی تجهیز
 • G7-3 . خرابی ارتباط اترنت
 • G7-4. عملیات بی ثبات PC
 • G7-5. ترتیب نامتناقض پیجرها هنگام چاپ خود سندهای ردیف شده
 • G8. تمرین آزمایشگاهی G
 • G8-1 . سؤالات
 • G8-2. تمرین
 • H. یادداشت‌ها
...

رمز فایل : centum

فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 130

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: رشته مهندسی برق، جزوات و سوالات،
برچسب ها:کتاب آموزشی تعمیرات و نگهداری سنتوم 3000، مهندس جواد قربانی، دانلود رایگان پروژه،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 18:59 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


دوربینهای مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری

چکیده گزارش پروژه : این مجموعه شامل اصول کار سیستمهای CCTV و نیز تجهیزات آنهاست همچنین اصطلاحات متداولی را درباره ی این سیستم ها به ما می آموزد در بخش بعد در مورد اجزا ء دوربین های مدار بسته و سیستم های نظارتی بحث می شود که در این بخش مطالب در قالب پرسش و پاسخ گردآوری شده است در بخش بعد مطالبی در مورد سیستمهای دوربین مدار بسته آنالوگ و دیجیتال و نیز کارتهای DVR مطالبی گفته شده است در بخش های بعدی طراحی سیستم های نظارتی و نیز چگونگی انتخاب دوربین های مدار بسته مورد نیاز مطرح گردیده است .

در فصول پایانی در مورد اصول کار دوربین های امنیتی بحث گردیده است و تکنولوژی مختلف در این زمینه نیز به بحث گذاشته است .

 • فصل اول :
 • آشنایی با سیستم های دوربین های مدار بسته
 • فصل دوم:
 • دوربین های مدار بسته
 • فصل سوم :
 • سیستم های دوربین مدار بسته انالوگ و دیجیتال
 • کارت های DVR
 • سیستم DVR
 • فصل چهارم :
 • مطالعاتی در متدولوژی طراحی سیستم های دوربین نظارتی
 • فصل پنجم :
 • اصول کار دوربین های امنیتی
 • دوربین ccd
 • تکنولوزی CMOS
 • تکنولوژی super CCD SR
 • تکنولوژی X3
 • درک تصویر
 • وضوحات دوربین های دیجیتال
 • سیگنال های ویدئویی
 • فصل ششم :
 • کانکتورهای دوربین مدار بسته
 • طراحی محل نصب دوربین
 • ایجاد تأخیر و انواع دوربینهای تحت شبکه وکانکتورهای دوربین مدار بسته
فایل ورد 2003  در 104 صفحه می باشد.

شامل :

 • مقدمه
 • فهرست
 • فصول تعریف شده
 • وهمچنین مراجع می باشد.
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 104


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنیدطبقه بندی: رشته مهندسی برق، مقالات علمی،
برچسب ها:دوربینهای مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری، مهندس جواد قربانی،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 18:49 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


اتوماسیون صنعتی plc

چکیده: امروزه با پیشرفت تكنولوژی و روی كار آمدن ریز پردازنده ها سیستم های كنترل صنعتی نیز دستخوش تحولات چشمگیری گردیده اند . بطوری كه به جرات می توان گفت قطعات و تجهیزاتی كه اخیرا در مدارهای كنترل فرآیندهای صنعتی بكار برده می شوند ، با تجهیزات بكار برده شده در مدارهای حتی پانزده سال گذشته تفاوتهای فراوانی دارند و این تفاوتها عمدتا ناشی از به كارگیری تجهیزات الكترونیكی می باشد .یكی از زمینه های تحول ، كنار گذاشتن مدارهای رله كنتاكتوری و استفائه از كنترل كننده های قابل برنامه ریزی منطقی PLC بجای آنها بوده است .امروزه طراحان خطوط تولید و ماشین آلات و پروسه های صنعتی تمایل چندانی به استفاده از مدارهای رله كنتاكتوری ندارند و باید گفت ، استفاده از مدارهای رله كنتاكتوری ، در پروسه های صنعتی بزرگ و پیچیده ، تقریبا منسوخ گردیده است . بدنبال این تحولات در كشور ما نیز در بسیاری از كارخانه ها و مراكز صنعتی ، از سیستم های PLC استفاده شده است . همچنین در صنایع قدیمی تر نیز ماشین آلات جدید با كنترل PLC رفته رفته جانشین ماشین آلات قدیمی می گردند .ریز پردازنده ها و میكرو كنترلرها در طراحی سیستم های كنترل برای طیف وسیعی از وسایل و كاربردها استفاده می شوند . پیشرفتی كه در این زمینه پدید آمده است ، نگرشی همه جانبه را از طرف متخصصین و علاقمندان به این شاخه می طلبد . در این زمینه PLC یا كنترل گر منطقی برنامه پذیر از جایگاه خاصی برخوردار است . از ساده ترین فرآیندهایی كه می توان بصورت توابع منطقی پیاده سازی كرد تا پیچیده ترین فرآیندهای صنعتی ، قابل پیاده سازی با PLC ها می باشند .

این مجموعه تلاشی است برای آشنایی ما دانشجویان و علاقمندان با PLC ها ، مزایا ، توابع و كاربرد آنها .

 • در فصل 1 این مجموعه به توضیح ساختار PLC و ساختار سخت افزاری آن وشرح مختصری در مورد هر واحد آن پرداخته شده است.
 • در فصل 2 به مقدمه ای به زبان STEP 5 ، شكل های مختلف برنامه ها ، انواع بلوك های برنامه نویسی و ... اشاره شده است .
 • در فصل 3 در مورد برنامه نویسی به زبان STEP 5 ، روشهای برنامه نویسی ، بلوك ها و دستورات بر نامه نویسی اشاره شده است .
 • در فصل 4 مختصری در مورد ابزار های ورودی و خروجی ( ابزار دقیق ) اشاره شده است.
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 194


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: رشته مهندسی برق، مقالات علمی،
برچسب ها:اتوماسیون صنعتی plc، مهندس جواد قربانی،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 18:48 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


مقاله خطوط 400 kv

چکیده: تولید الکتریسیته ساکن و اندازه گیری آن و انجام تحقیقات اولیه توسط فیزیکدانی بنام کولن و سپس تولید الکتریسیته جاری با استفاده از نوعی باتری توسط الکساندر ولتا به مرحله اجرا درآمد. باپیشرفت علم در سال 1882 برای اولین بار در اشتوتگارت آلمان نیروگاهی ساخته شد که قادر بود فقط چند خانه راتغذیه کند و بتدریج نیروگاهی پیشرفته تر ساخته شد. با تکامل صنعت وظهور ماشین بخصوص ماشینهای بخار و توربینهای مختلف تولید این انرژی در سراسر دنیا افزایش داده شد. اولین بار در سال 1891 خط انتقال 15 کیلوولت سه فاز بطول 175 کیلومتر کشیده شد و پنجاه سال بعد خط 400 کیلوولت مورد بهره برداری قرار گرفت.نظر به کلیه صنایع به صنعت برق،این صنعت در اکثرممالک در اولویت نخست قرار گرفت،در واقع توسعه اقتصادی وصنعتی به توسعه این صنعت وابسته است. بخش اصلی توسعه این صنعت در شاخه های نیروگاههای بخار بعلت راندمان بیشتر صورت گرفته و این رویه همچنان ادامه دارد. تولید برق در سال 1283 هجری شمسی با بهره برداری از یک مولد 400 کیلوولت در خیابان چراغ برق تهران آغاز گردید ودر سال 1316 موسسه برق تهران تحت نام دایره روشنایی تهران که زیر نظر بلدیه(شهرداری) اداره می شد به اداره کل برق تهران تغییر نام یافت و در همین سال مولد 6000 کیلوولتی زیر نظر شهرداری شروع بکار نموده و بالاخره در سال 1338 نیروگاه طرشت با 4 واحد توربین بخار هر یک به قدرت 5/13 مگا وات مشغول بکار گردید، بطوریکه تا پایان سال 1338 قدرت ژنراتورهای نصب در تهران به 3/78 مگاوات رسید و از سال 1338 به بعد شرکتهای مختلفی عهده دار سرویس دهی برق به مشترکین بودند. در سال 1341 به منظور تشکیل برق منطقه ای جهت تولید و توزیع برق سازمانی بنام سازمان برق ایران ایجاد گردید و پس از تشکیل وزارت آب در سال 1353 به وزارت نیرو تغییر نام یافت. لذا با توجه به رشد صعودی مصرف برق با عنایت به اینکه باید دارای 30% برق ذخیره باشیم،زیرا اگر نیروگاهی به هر دلیل از مدار خارج شود،برای جلوگیری از خاموشی نیروگاه دیگری را جایگزین آن نمائیم. پس تاسیس نیروگاه جدید و حفظ و نگهداری و بهره برداری صحیح از نیروگاههای موجود اجتناب ناپذیر است.  

فهرست:

 • مقدمه
 • فصل اول
 • تاریخچه صنعت برق در جهان
 • تاریخچه صنعت برق در ایران
 • فصل دوم
 • نقشه ها و استاندارد ها
 • علائم کد گذاری در دیاگرام های شبکه برق
 • شناسایی اتصال خطوط
 • شناسایی ترانسفورماتورهای قدرت
 • مشخصات جریان الکتریکی
 • مقاومت الکتریکی
 • توان
 • انواع نقشه ها
 • خطوط انتقال
 • پایداری شبکه
 • خطوط انتقال هوایی
 • خطوط انتقال زمینی
 • شبکه های فشار قوی عمومی
 • فیدر
 • فصل سوم
 • تعریف پست
 • انواع پست
 • تقسیم بندی پستها
 • پستهای داخلی باز ونیمه باز
 • پستهای داخلی بسته
 • پستهای گازی(داخلی و بیرونی)
 • پستهای معمولی بیرونی
 • فصل چهارم(تجهیزات پست)
 • اجزاء تشکیل دهنده پست
 • تغذیه DC ایستگاه
 • باسبار(شین)
 • انواع شین بندی
 • برقگیر
 • ترانس ولتاژ
 • ترانس ولتاژخازنی(CVT)
 • ترانس جریان
 • سکسیونر
 • انتخاب سکسیونرازنظرنوع و مشخصات
 • انواع بریکرها(دژنکتورها)
 • استاندارد های کلید قدرت
 • انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر
 • لاین تراپ وPLC(تله موج)
 • ترانسفورماتور قدرت
 • ساختمان ترانسهای قدرت روغنی
 • قسمتهای اصلی ترانسفورماتور
 • هسته
 • سیم پیچی های ترانس
 • تانک اصلی روغن
 • مقره ها (بوشینگ ها)
 • سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس
 • کنسرواتور(منبع انبساط روغن)
 • تپ چنجر
 • ترمو متر
 • نشان دهنده سطح روغن  
 • رله بوخهلتز
 • سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری
 • رادیاتور
 • پمپ هاوفن ها    
 • فصل پنجم (حفاظت)
 • حفاظت
 • هدف از حفاظت
 • انواع حفاظت
 • کاربرد حفاظت
 • انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه
 • موارداستفاده رله جریان زیاد
 • ضمائم
 • اینترلاک
 • تست رله
 • تست روغن
 • نمونه ای از مصرف بار ترانس در فصل گرم و سرد درایستگاه  400
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 88

 


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنیدطبقه بندی: رشته مهندسی برق، مقالات علمی،
برچسب ها:خطوط 400 kv، دانلود مقاله خطوط 400 kv، مقاله خطوط 400 kv، مهندس جواد قربانی، دانلود رایگان پروژه،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 18:46 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


آموزش عملکرد و نگهداری و تعمیر یكسو كننده های نوع TPR

برای صنعت و كاربردهای مفید - برای تنظیم كردن در حالت آماده به كار DC  در كاربرد برق - برای عمل تمام خودكار قطعات نیمه هادی

چکیده: یكسو كننده ساخته شده بوسیلهSAB NIFE  تریستور كنترل شده،مناسب شارژ با نیكل – كادمیوم یا باتریهای سرب اسیدی و در زمانهای یكسانی منبع تغذیه وصل میشود به بارهای DC.

یكسو كننده همچنین می تواند بطور مستقیم به منبع تغذیه بدون باتری ها استفاده شود .

یكسو كننده ها ولتاژ ثابت را كنترل می كنند با جریان محدود و تجهیزات استاندارد با 3 سطح ولتاژ :

میزان شارژ شناورو ذخیره ,سطح میزان بالا و زیاد كردن شارژ

سوئیچینگ های میان میزان شناور و ذخیره و سطح میزان بالا همه ی آنها اتوماتیك هستند . همچنین امكان سوئیچ های دستی وجود دارد .

زیاد كردن شارژ می تواند استفاده شود برای اولین شارژ از باتری یا موقعی كه باتری باید دوباره شارژ كند در كوتاه ترین زمان ممكن . میزان

شارژ بالا مورد استفاده قرار می گیرد برای بهبود سریع شارژ باتری با ظرفیت بالا بعد از تخلیه ی الكتریكی .

شارژ ذخیره و شناور جبران می كند تخلیه ی الكتریكی خودی را از باتری و شارژ باتری را وقتی در عملكرد نرمال می باشد نگه می دارد .

لیستی از محتوا:

 • پاراگراف
 • 0-1:  كلیات
 • 1-1:  مشخصه های یكسو كننده نوع TPR
 • 2-1:  اطلاعات فنی
 • 3-1 : نشان گرها و كنترل كننده ها
 • 0-2 : تاسیسات نصب
 • 1-2 : نصب كف ( محل نصب )
 • 2-2 : سیم كشی
 • 0-3 : فرمان
 • 1-3 : بازرسی از سطح ولتاژ
 • 2-3 : شارژ كردن شناور  ( ذخیره )
 • 3-3 : میزان شارژ بالا و جریان محدود
 • 4-3 : زیاد كردن شارژ
 • 5-3 : بازرسی اتوماتیكی از میزان شارژ بالا
 • 6-3 : بازرسی از عیب و خطای یكسو كننده و رله آلارم مشترک
 • 0-4 : كارت آلارم 1-A3 :
 • 1-4 : بازرسی از آلارم خطای شبكه
 • 2-4 : بازرسی از آلارم ولتاژ DC  زیاد
 • 3-4 :  بازرسی از آلارم ولتاژ DC  كم
 • 4-4 : بازرسی از آلارم : خطای زمین  +
 • 5-4 : بازرسی از آلارم : خطای زمین  -
 • 0-5 : شرح وظیفه عملكرد :
 • 1-5  : تجهیزات استاندارد
 • 1-1-5 : سنكرون كردن ورودی AC
 • 2-1-5 : آلارم نامتعادلی ورودی AC
 • 3-1-5 : میزان شارژ بالا بطور اتوماتیك
 • 4-1-5 : میزان شارژ بالا بطور دستی
 • 5-1-5 : آلارم خطای یكسو كننده
 • 2-5 : تجهیزات انتخابی:
 • 1-2-5 : آلارم كارت AC-1
 • 2-2-5 : رله آلارم عمومی
 • 3-5 : تنظیم كنترل كارت
 • 1-3-5 : تنظیم سطح ولتاژ
 • 2-3-5 : تنظیم جریان محدود
 • 3-3-5 : میزان تنظیم زمان بالا ، تایم ستینگ ( Time setting )
 • 4-3-5 : جلوگیری كردن از میزان شارژ بالا بطور دستی
 • 5-3-5 : جلوگیری كردن از میزان شارژ بالا بطور اتوماتیك
 • 6-3-5 : جلوگیری كردن از میزان شارژ بالا بطور دستی و اتوماتیكی
 • 4-5 : تنظیم آلارم كارت :
 • 1-4-5 : تنظیم آلارم خطای شبكه
 • 2-4-5 : آلارم جلوگیری از خطای شبكه
 • 3-4- 5  : تنظیم آلارم ولتاژ DC بالا
 • 4-4-5 : آلارم جلوگیری از ولتاژ DC  بالا
 • 5-4-5 : تنظیم آلارم ولتاژ DC  پایین
 • 6-4-5 : جلوگیری از آلارم ولتاژ DC پایین
 • 7-4-5 : تنظیم آلارم خطای زمین + و –
 • 8-4-5 : آلارم جلوگیری از خطای زمین
 • 0-6 : تعمیر و نگهداری
 • 0-7 : رفع اشكال
 • 0-8 : طرز كار یكسو كننده نوع TPR :
 • 1-8 : كنترل مد و تنظیم كردن
 • 2-8 : كنترل مدار
 • 3-8  : راه انداختن تولید پالس
 • 4-8 : منبع تغذیه برق و مدار حفاظتی
 • 5-8 : آلارم خطای یكسو كننده
 • 6-8 : كنترل شارژ به طور اتوماتیكی
 • 0-9 : طرز كار آلارم كارت  A3-1
 • 1-9 : منبع و مرجع برق
 • 2-9 : خطای شبكه
 • 3-9 : آلارم ولتاژ  DCبالا
 • 4-9 : آلارم ولتاژ DC  پایین
 • 5-9 : خطای زمین  + و –
 • 0-10 : انتخاب دیگر
 • 1-10 : رله كارت ( AR )
 • 2-10 : كنترل جریان باطری ( BCC )
 • 3-10 : سهم بار  (LS  )
 • 4-10 : 90% سیگنال جریان نامی
 • 5-10 : فیلتر هارمونیك و سنكرون  ( HFC  )
 • 6-10 : جریان درجه حرارت باتری ( BTC  )
 • 11 : طرح های الكتریكی
 • شكل 1 :  بلوك دیاگرام یكسو كننده
 • شكل 2 :مشخصه خروجی
 • شكل 3 :نشانگر ها ، كنترل كننده ها و میترها
 • شكل 4 :آلارم كارت A3-1
 • شكل 5 :كارت كنترل A1
 • شكل 6 :سیستم كارت  A2
 • شكل 7 :ایزو درایو كارت A4
 • شكل 8 :یك نمونه یكسو كننده نوع TPR
 • شكل 9 :كنترل زاویه فاز
 • شكل 10 :میزان شارژ كردن بالا بطور اتوماتیك                              
 • چارت تشخیصی 1و2و3و4
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 70


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
طبقه بندی: مقالات علمی، رشته مهندسی برق،
برچسب ها:آموزش عملکرد و نگهداری و تعمیر یكسو كننده های نوع TPR، مهندس جواد قربانی،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 18:45 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


ارائه یك سیستم مخابراتی PLC به منظور كنترل اتوماتیك تجهیزات الكتریكی

چکیده: تكنولوژی در دنیای امروزی با سرعت بالایی در حال رشد است. امروزه میلیاردها كاربر در منازل و تجارت از كامپیوتر استفاده می كنند. نگرش جدید كاربرد كامپیوتر در این اماكن، استفاده از آن در كنترل صنعتی و اتوماسیون خانگی برای كنترل دستگاهها بدون دخالت بشر می باشد. نمونه های تجاری زیادی از این سیستمها طراحی ونمونه های جدید آن نیز به بازار خواهند آمد . در بین این سیستمها، نمونه های با قابلیت اعتماد بالا گران قیمت بوده و نمونه های ارزانتر ضمن نداشتن قابلیت اطمینان بالا ، می بایست بصورت دستی كنترل شوند . برای فایق آمدن بر این مشكلات به سیستمی با قابلیت اطمینان بالا، ارزان و در دسترس برای همگان نیاز است. در این مقاله سیستمی ارائه شده است كه این نیازمندیها را برآورده می كند. این تواناییها با استفاده مناسب از قابلیتهای سخت افز ار و نرم افزار حاصل شده است . این سیستم با استفاده از خطوط انتقال فشار ضعیف بعنوان محیط مخابراتی،كمك شایانی به اقتصادی شدن آن نموده است . كاربر در این سیستم به كمك كامپیوتر، امكان برنامه ریزی برای كنترل مناسب دستگاهها را خواهد داشت . كه این امر سبب ارتباط پذیری بیشتر كاربر با سیستم می شود.

...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 9


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
طبقه بندی: رشته مهندسی برق، مقالات علمی،
برچسب ها:ارائه یك سیستم مخابراتی PLC به منظور كنترل اتوماتیك تجهیزات الكتریكی، مهندس جواد قربانی،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 18:42 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


دوره آنالیز ارتعاشات

هدف از ارائه دوره ارتعاشات ، بالا بردن توانایی متخصصان در جهت تفسیر اطلاعات حاصله از دستگاه های اندازه گیری می باشد که این مهم نیازمند شناخت افراد از ساختمان و نحوه کارکرد دستگاه ها و پارمترهای اندازه گیری بوده که نهایتاً با درک صحیح از داده های ارائه شده توانایی تفسیر اطلاعات را بدست می آورند.

فهرست:

 • A. مقدمه
 • A1. علت انتخاب ارتعاشات
 • فصل اول
 • مفاهیم اساسی و تئوری ارتعاشات
 • B. مفاهیم اساسی و تئوری ارتعاشات
 • B1. انواع لرزش
 • B2. نوسان (Oscillation)
 • B3. جرم ، فنر و دامپر ( Mass , Spring and Damper )
 • B4. دامنه ، فاز و فرکانس
 • B5. ارتعاشات نامنظم و شاک پالس (Random Vibration) و ضربه ای (Shock Pulse) :
 • B6. حوزه زمانی و فرکانسی (Time Wave , Spectrum)
 • B7. بردار (Vector)
 • B8. رابطه بین جابجایی ، سرعت و شتاب
 • B9. فرکانس طبیعی و تشدید (Resonance)
 • B10. دمپینگ (Damping)
 • B11. امپدانس مکانیکی (Mechanical Impedance)
 • B12. سرعت بحرانی (Critical Speed)
 • فصل دوم
 • سنسورها
 • C. سنسورها (Transducers)
 • C1. تعریف سنسور ، انواع سنسور
 • C2. سنسورهای غیر تماسی جابجایی (Non Contact Displacement Transducer)
 • C3. ساختمان و طرز کار
 • C4. اطلاعات سیگنال خروجی پراکسی میتر
 • C5. ناحیه خطی پراب (Linear Range of Probe)
 • C6. تاثیر آلیاژ فلز بر ولتاژ خروجی پراکسی میتر و پروب
 • C7. محدودیت ها
 • C8. طریقه نصب و نکات مهم در این زمینه
 • C9. آزمایش پاسخ پراکسی میتر
 • C10. کالیبراسیون پراکسی میتر
 • C11. سنسورهای سرعت
 • C12. سنسورهای شتاب
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 57


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
طبقه بندی: جزوات و سوالات، رشته مهندسی برق،
برچسب ها:دوره آنالیز ارتعاشات، مهندس جواد قربانی،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 18:18 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


تحقیق درس سنسورها و مبدلها: سنسورهای فشار

چکیده: وسایل بسیاری با مزایا و معایب خاص خود برای اندازه‌گیری فشار اختراع شده است كه با توجه به گستره اندازه‌گیری ، حساسیت ، پاسخ دینامیکی و هزینه ، طراحی و مشخصات فنی این وسایل با هم فرق می‌کند . قدیمی ترین وسیله اندازه‌گیری فشار مانومتر ستون مایع است ( یک لوله عمودی که با جیوه پر شده است ) كه توسط توریچلی در ۱۶۴۳میلادی اختراع شد . همچنین مانومتر ستون مایع U  شکل نیز توسط کریستان هویگنس در سال ۱۶۶۱ میلادی اختراع گردید .

این سنسورها به عنوان پر کاربردترین سنسورها مورد استفاده قرار می گیرند که در این مقاله به ذکر و شرح مختصری از انواع گسترده آن می پردازیم:

 • هیدرواستاتیکی : مانومتر ستون مایع
 • پیستونی : آزمونگر بارراكد
 • آنروید (مكانیكی) : بوردونی - دیافراگمی
 • الکترونیکی : فشار سنج پیزو مقاومتی - فشار سنج خازنی - فشار سنج مغناطیسی - فشار سنج پیزو الكتریك - فشار سنج نوری- فشار سنج پتانسیومتری - فشار سنج تشدیدی
 • هدایت حرارتی
 •  یونیزاسیون
...

فرمت فایل: ppt (پاورپوینت) قابل ویرایش تعداد صفحات: 85


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


برچسب ها : 
طبقه بندی: رشته مهندسی برق، مقالات علمی،
برچسب ها:تحقیق درس سنسورها و مبدلها: سنسورهای فشار، سنسورهای فشار، مهندس جواد قربانی،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 18:15 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
موفق ترین سامانه ارسال پیامک در کشور
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic