دانلود رایگان پروژه.پایان نامه و مقالات علمی

دانلود رایگان انواع پروژه . مقاله و پایان نامه

منبع : عمران

برنامه نویسی روش نابجایی به زبانc++

Regula falsi method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

   main()

     { clrscr();

       double eps,a,b,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter a,b,eps,e,d,r”<

        cin>>a>>b>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=(a*F(b)-b*F(a))/(F(b)-F(a))

        while(fabs(F(x))>=eps)

                 {if(F(x)*F(a)>0)

                      a=x;

                   else

                      b=x;

                   x=(a*F(b)-b*F(a))/(F(b)-F(a));

                   n++;  }

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش نابجایی، زبان، ++c، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:44 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران

برنامه نویسی روش نیوتن - رافسون به زبانc++

Newton-Raphson method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

  double G (double x) {return (1/(2*sqrt(x*x*x)))-(2.12/(r*sqrt(x*x*x)*(e/d                                                  +9.55/(r*sqrt(x))))) ;}

   main()

     { clrscr();

       double eps,x0,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter x0,eps,e,d,r”<

        cin>>x0>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=x0-F(x0)/G(x0);

        while(fabs(F(x))>=eps)

          {x0=x;

            x=x0-F(x0)/G(x0);

            n++;}

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش نیوتن، رافسون، زبان، c،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:43 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران

برنامه نویسی روش تكرار ساده به زبانc++

Fixed point interation method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

  double G (double x) {return                                                                            (1.2996*x*x) +4*x*x*log((e/d)+(9.55/(r*sqrt(x))) *log((e/d)+(9.55/(r*sqrt(x))))- (4.56*x*x*log((e/d)+(9.55/(r*sqrt(x)))) ;}

   main()

     { clrscr();

       double eps,x0,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter x0,,eps,e,d,r”<

        cin>>x0>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=G(x0);

        while(fabs(x-x0)>=eps)

                 {x0=x;

                   x=G(x0);

                   n++;}

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش تكرار ساده، زبان، c، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:42 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران

برنامه نویسی حل معادله به روش وتری به زبانc++

Secant method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

   main()

     { clrscr();

       double eps,x0,x1,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter x0,x1,eps,e,d,r”<

        cin>>x0>>x1>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=x1-(F(x1)*(x1-x0))/(F(x1)-F(x0));

        while(fabs(F(x))>=eps)

                 {x0=x1;

                   x1=x;

                   x=x1-(F(x1)*(x1-x0))/(F(x1)-F(x0));

                   n++; }

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، برنامه نویسی حل معادله به روش وتری، زبانc، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:41 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران

برنامه نویسی روش دو بخشی ( تنصیف ) به زبانc++

Bisection method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

   main()

     { double a,b,eps,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter a,b,eps,e,d,r”<

        cin>>a>>b>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=(a+b)/2;

        while(fabs(F(x))>=eps)

                 { if(F(x)*F(a)>0)

                       a=x;

                    else

                       b=x;

                    x=(a+b)/2;

                    n++;}

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش دو بخشی، تنصیف، زبان، c++، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:40 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش نابجایی برای تابع خاص به زبان فرترن

F(X)=X+COS(X)

       READ (*,*) A,B,EPS

       X=(A*F(B)-B*F(A))/(F(B)-F(A))

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .GE. EPS) THEN

           IF ( F(X) * F(A) .GA. 0 ) THEN

                      A=X

              ELSE

                       B=X

               ENDIF

              X=(A*F(B)-B*F(A))/(F(B)-F(A))

               N=N+1

                GOTO   10

            ELSE

                WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

ENDIF

END

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش نابجایی برای تابع خاص، زبان فرترن، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:39 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش دو بخشی یا تنصیف برای تابع خاص به زبان فرترن

F(X)=X+COS(X)

       READ (*,*) A,B,EPS

       X=(A+B)/2

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .GE. EPS) THEN

           IF ( F(X) * F(A) .GA. 0 ) THEN

                      A=X

              ELSE

                       B=X

               ENDIF

              X=(A+B)/2

               N=N+1

                GOTO   10

            ELSE

                WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

ENDIF

END

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش دو بخشی یا تنصیف برای تابع خاص، زبان فرترن، مهندس جواد قربانی، دانلود رایگان پروژه،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:37 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش تكرار ساده به زبان فرترن

F(X)=EXP(-X)-SIN(X)

       G(X)=X+ EXP(-X)-SIN(X)

       READ (*,*) X0,EPS

       X = G(X0)

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .LT. EPS) THEN GOTO 20

             X0 = X

             X=G(X0)

               N=N+1

                GOTO   10

20           WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

         END

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش تكرار ساده، زبان فرترن، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:36 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش نیوتن - رفسون به زبان فرترن

 F(X)=X+COS(X)

       Fprime(X)=1+SIN(X)

       READ (*,*) X0,EPS

       X=X0- F(X0)/ Fprime(X0)

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .GE. EPS) THEN GOTO 20

            X0 = X

             X=X0- F(X0)/ Fprime(X0)

               N=N+1

                GOTO   10

20           WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

END


طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش نیوتن، رفسون، زبان فرترن، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:35 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش وتری به زبان فرترن

F(X)=X**3+X-1

       READ (*,*) X0.X1,EPS

       X=X1- (F(X1)*(X1-X0))/ (F(X1)- F(X0))

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .GE. EPS) THEN GOTO 20

            X0 = X1

            X1=X

       X=X1- (F(X1)*(X1-X0))/ (F(X1)- F(X0))

               N=N+1

                GOTO   10

20           WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

         END

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش وتری، زبان فرترن،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:34 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:08 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
موفق ترین سامانه ارسال پیامک در کشور
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic